Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Nghịch biến trên R
B. Đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Đồng biến trên R
D. Nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.