Hàm số   đạt cực trị tại giá trị nào của x sau đây ?

A.

x = -1, x = -3

B.

x = -1, x = 3

C.

x = 1, x = 3

D.

x = 1, x = -3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

x = 1, x = 3

y’ = x2 - 4x + 3 có hai nghiệm đơn x = 1, x = 3 nên y' đổi dấu tại hai nghiệm nói trên. Vậy hàm số đạt cực trị

tại x = 1, x = 3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.