Hàm số img1 đồng biến trên:  

A.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1.

B.

Hàm số đồng biến trên nửa khoảng img1.

C.

Hàm số đồng biến trên mỗi nửa khoảng img1.

D.

Hàm số đồng biến trên mỗi nửa khoảng img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Ta xét: img1  img2  Đến đây ta phải xét dấu của y’.Lưu ý rằng điều kiện xác định của hàm số là img3 (để img4 tồn tại). Và ta thu được hàm số đồng biến trên nửa khoảng img5 . Vậy đáp án đúng là B. 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.