Hạn chế lớn nhất của nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta là :

A.

Tính mùa vụ khắt khe trong nông nghiệp.

B.

Thiên tai làm cho nông nghiệp vốn đã bấp bênh càng thêm bấp bênh.

C.

Mỗi vùng có thế mạnh riêng làm cho nông nghiệp mang tính sản xuất nhỏ.

D.

Mùa vụ có sự phân hoá đa dạng theo sự phân hoá của khí hậu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mỗi vùng có thế mạnh riêng làm cho nông nghiệp mang tính sản xuất nhỏ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.