Hàng hóa có những thuộc tính nào dưới đây?

A.

Giá trị và giá trị trao đổi.

B.

Giá trị trao đổi và giá trị cá biệt.

C.

Giá trị và giá trị sử dụng.

D.

Giá trị sử dụng và giá trị cá biệt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Hàng hóa có 2 thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.