Hấp thụ 4,48 lít (đktc) khí CO2 vào 0,5 lít dung dịch NaOH 0,4M và KOH 0,2M thì thu được dung dịch X. Cho  X tác dụng với 0,5 lít dung dịch Y gồm BaCl2 0,3M và Ba(OH)2 0,025M. Kết tủa thu được là

A.

24,625 gam

B.

39,400 gam

C.

19,700 gam

D.

32,013 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

khi sục CO2 vào hỗn hợp 2 bazơ. Từ tỉ lệ số mol của OH-/CO2=1,5, dung dịch X gồm các ion Na+, K+, CO32- :0,1 mol; HCO3-: 0,1 mol

Dung dịch Y gồm Ba2+: 0,1625 mol, OH-: 0,025 mol

Khi cho X tác dụng với Y thì xảy ra các pthh:

, xét tỉ lệ số mol của các ion ta xác định được n↓=0,125 mol, m↓=24,625(g)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.