He has lived here since he ________ here.

A.

came

B.

has came

C.

comes

D.

come

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:since

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.