"Hệ nhóm máu MN ở người do 2 loại alen M và N quy định, trong đó có M trội không hoàn toàn so với N. Một quần thể gồm 3600 người, trong đó số người có nhóm máu MN và N đều bằng 1620."

Tần số tương đối các alen M và N là:

A.

M : N = 0,67 : 0,33.

B.

M : N = 0,32 : 0,68.

C.

M : N = 0,325 : 0,675.

D.

M : N = 0,33 : 0,67.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

M : N = 0,325 : 0,675.

+ Số lượng người có nhóm máu M = 3600 - (1620 X 2) = 360.

+ Thành phần kiểu gen của quần thể P: 0,1MM : 0,45MN : 0,45NN.

+ Tần số tương đối của alen M = 0,1 + (0,45 : 2) = 0,325.

Suy ra, tần số tương đối của alen N = 1 - 0,325 = 0,675. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...