Hệ phương trình: x2y + xy2 = 2mx + y = 4 có nghiệm duy nhất khi m bằng:

A.

±8

B.

-8

C.

2

D.

8

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hệ phương trình đối xứng đối với hai ẩn số x và y. Do đó hệ có nghiệm duy nhất khi x = y. Ta có:

x2y + xy2 = 2mx + y = 4  x3 + x3 = 2mx + x = 4  x = 2m = 8

Cách khác: x2y + xy2 = 2m ⇔ xy(x + y) = 2m ⇔ P = xy = m2
Hệ có nghiệm duy nhất khi và chi khi: S2 - 4P = 0 ⇔ m = 8.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.