Hệ số của số hạng chứa img1 trong khai triển img2

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Số hạng tổng quát sau khi khai triển img1 Số hạng chứaimg2 trong khai triển là img3. Đề bài hỏi hệ số nên ta chọn C.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.