Hệ thống Đảng trong nước nói chung đã được khôi phục vào thời gian nào?

A.

Đầu năm 1932

B.

Đầu năm 1933

C.

Cuối năm 1935

D.

Cuối năm 1934 đầu năm 1935

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cuối năm 1934 đầu năm 1935

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.