Hiđrat hóa hỗn hợp gồm but-1-en và propilen tạo thành hỗn hợp ancol X. Số ancol tối đa trong X là:

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.