Hiện nay người ta biết khoảng bao nhiêu loại phagơ?

A.

3 loại.

B.

30 loại.

C.

300 loại.

D.

3000 loại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3000 loại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.