Hiệp định sơ bộ (6-3-1946) ký giữa chính phủ Việt Nam với thực dân Pháp là một bước “thụt lùi tạm thời” so với tuyên ngôn độc lập 1945 vì

A.

Mọi việc giao thiệp của Việt Nam với nước ngoài đều do pháp nắm giữ.

B.

Pháp công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một quốc gia tự do.

C.

Pháp nắm giữ và kiểm soát toàn bộ các nguồn lợi trong nước.

D.

Hiệp định quy định hai bên ngừng bắn, nhưng Pháp vẫn tiếp tục gây hấn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cách giải: - Trong “Tuyên ngôn độc lập”, chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập”. - Trong khi đó, Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) lại chỉ công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do -> là bước thụt lùi so với Tuyên ngôn độc lập. Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.