Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là U = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm electron (electron) phát ra từ catốt bằng không. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, điện tích nguyên tố bằng 1,6.10-19C. Tần số lớn nhất của tia Rơnghen do ổng này có thể phát ra là:

A.

6,038.1018 Hz.

B.

60,380.1015 Hz.

C.

6,038.1015 Hz.

D.

60,380.1018Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

6,038.1018 Hz.

Ta có: = 6,038.1018 Hz.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...