Hình dưới mô tả một giai đoạn phân bào của một tế bào nhân thực lưỡng bội. Biết rằng, 4 nhiễm sắc thể đơn trong mỗi nhóm có hình dạng, kích thước khác nhau.   img1        Dưới đây là các kết luận rút ra từ hình trên: (a) Bộ NST của loài 2n = 4. (b) Hình trên biểu diễn một giai đoạn của giảm phân II. (c) Hình trên biểu diễn một tế bào đang ở kì sau của nguyên phân. (d) Tế bào không thể đạt đến trạng thái này nếu prôtêin động cơ vi ống bị ức chế. (e) Quá trình phân bào này xảy ra ở tế bào thực vật. Có mấy kết luận đúng?    

A.

1

B.

3

C.

4

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hình trên mô tả giai đoạn giảm phân tại kì sau II mà không phải kì sau nguyên phân vì các NST phân li về cùng 1 phía tế bào không giống nhau ở không phải các cặp tương đồng (a) Sai,

hình trên mô tả kì sau giảm phân II, khi mà trong tế bào bộ NST n kép tách thành 2 bộ NST n đơn (b) Đúng (c) Sai (d) Đúng (e) Sai vì tế bào trên không có thành xenlulozo nên không là tế bào thực vật được=>Đáp án D

Vậy đáp án là D     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.