Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây?        

A.

2017.

B.

2019.

C.

2018.

D.

2020.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Giả sử số đỉnh của đa giác đáy của lăng trụ là img1  Khi đó số cạnh của 2 mặt đáy là img2 và số cạnh bên của lăng trụ là img3  Vậy số cạnh của lăng trụ là img4. Ta thấy 3.673 = 2019 nên chọn đáp án B.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.