Hình thành loài bằng lai xa kèm đa bội hóa ra loài mới có đặc điểm với thể đột biến nào sau đây?

A.

Thể lệch bội 2n -1.

B.

Thể lệch bội 2n +1.

C.

Thể dị đa bội.

D.

Thể tự đa bội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hình thành loài bằng lai xa kèm đa bội hóa ra loài mới có đặc điểm với thể đị đa bội.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.