Hình thức đấu tranh cao nhất mà Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng tháng 3 - 1945 đưa ra là

A.

biểu tình thị uy.

B.

vũ trang du kích.

C.

bãi công, bãi thị.

D.

tổng khỏi nghĩa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tổng khỏi nghĩa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.