Hình vẽ sau mô tả quá trính……(A) ….và dẫn đến hậu quả …..(B)… img1 

Nội dung tương ứng với A và B là:         

A.

Trao đổi chéo không cân trong giảm phân, đảo đoạn NST.

B.

Trao đổi chéo không cân trong giảm phân, mất đoạn và lặp đoạn NST.  

C.

Phân ly không đều của NST, đột biến NST.

D.

Trao đổi chéo trong giảm phân, đột biến NST.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hình vẽ trên mô tả quá trình trao đổi chéo không cân trong giảm phân (A) và dẫn đến hậu quả mất đoạn và lặp đoạn nhiễm sắc thể (B).  

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.