Họ nguyên hàm của hàm số img1 có dạng:

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: @ Lời giải tự luận: Ta có: img1, ứng với đáp án C. @ Lựa chọn đáp án bằng phép thử 1: (từ trái qua phải): Ta lần lượt đánh giá: – Với img2 trong đáp án A thì: img3 Đáp án A bị loại. – Với img4 trong đáp án B thì: img5 Đáp án B bị loại. – Với img6 trong đáp án C thì: img7 Đáp án C đúng. Do đó, đáp án C là đúng. @ Lựa chọn đáp án bằng phép thử 2: (từ phải qua trái): Ta lần lượt đánh giá: – Với img8 trong đáp án D thì: img9 Đáp án D bị loại. – Với img10 trong đáp án C thì: img11 ⇒ Đáp án C đúng. Do đó, đáp án C là đúng.

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.