Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300ml dung dịch HCl 0,2 M thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A.

7,36.

B.

8,61.

C.

10,23.

D.

9,15.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dung dịch X chứa img1img2 

Thêm img3 dư thì: img4 

img5 

 

Mặt khác img6 nên mkết tủa = 9,15 gam.

Vậy đáp án đúng D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.