Hòa tan 4,8g Cu vào 250ml đ NaNO3 0,5M. sau đó thêm vào 250ml dd HCl 1M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và khí NO duy nhất. Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M vào X để kết tủa hết ion Cu2+ .           

A.

A: 250ml

B.

B: 300ml

C.

C: 200ml

D.

D: 400ml

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

nCu = 0,075(mol); img1 img2

 

Ta có phản ứng: img3 

→ Cu phản ứng hết, img4dư=0,05 (mol)

Vậy nNaOH = 0,075.2 + 0,05 = 0,2(mol) → V=200ml  

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.