Hòa tan hết 35,52 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, FeCl2 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,816 mol HCl thu được dung dịch Y và 0,144 mol khí NO. Cho từ từ dung dịch AgNOS vào dung dịch Y đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì lượng AgNO3 đã phản ứng là 1,176 mol, thu được 164,496 gam kết tủa, 0,896 lít khí NO2 (đktc) và dung dịch Z chứa m gam muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

86.

B.

88.

C.

82.

D.

84.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Kết tủa gồm AgCl (u) và Ag (v).

 img1  img2  img3img4 

Y khử được Ag+ nên Y chứa Fe2+ , Y tạo khí NO2 với img5 nên Y chứa H+ dư và không chứa img6 

img7  img8 

Bảo toàn N => img9 mol

Bảo toàn img10  img11  Bảo toàn img12 

Z chứa img13img14 (tổng 5,88 gam), img15 

=>mmuối = 87,8  gam.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.