Hòa tan hết 40,1 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào nước dư, thu được dung dịch X (có chứa 0,28 mol NaOH) và 0,14 mol khí H2. Hấp thụ hết 0,46 mol khí CO2 vào dung dịch X, lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y. Dung dịch Z chứa HCl 0,4M và H2SO4 aM. Cho từ từ 100 ml dung dịch Z vào dung dịch Y, thấy thoát ra x mol khí CO2. Nếu cho từ từ dung dịch Y vào 100 ml dung dịch Z, thấy thoát ra 1,2x mol khí CO2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:

A.

0,3.  

B.

0,5.  

C.

0,2.  

D.

0,24.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Quy đổi hỗn hợp thành Na (0,28 mol) ; Ba (a mol) và O (b mol) =>137a + 16b + 0,28.23 = 40,1

Bảo toàn electron: 2a + 0,28 = 2b + 0,14.2 => a = b = 0,22 mol

Vậy dung dịch X chứa Na+ (0,28), Ba2+ (0,22) và OH- (0,72)

img1 Dung dịch Y chứa img2img3 

img4img5 

Khi có Z vào hoặc Y vào Z thì lượng img6 thu được khác nhau nên axit không dư.

Cho từ từ Z vào Y :

img7 

0,04..........0,04

img8 

.........................x............x

img9 

Cho từ từ Y vào Z:

img10img11

img12 

img13 

img14 thế vào (4) : img15 

img16img17  .

Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...