Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp hai kim loại Al, Zn trong dung dịch HCl thấy có 10,08 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Mặt khác, cho hỗn hợp hai kim loại trên tác dụng với dung dịch NH3 dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Giá trị của m là:

A.

20,550.

B.

14,022.

C.

12,500. 

D.

15,150.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

15,150.

=  = 0,45 (mol).

Zn + 2H+  Zn2+ + H2↑      (1)

x                             x

2Al + 6H+  2Al3+ + 3H2↑   (2)

y                              1,5y

Từ (1) và (2)  x + 1,5y = 0,45      (3)

Zn + 4NH3 + 2H2O  Zn(NH3)4(OH)2 + H2↑ (4)

x                                                           x

Từ (4)   = x =  = 0,15 (mol). Thay x vào (3)  y = 0,2 (mol).

 m = 65.0,15 + 27.0,2 = 15,150 gam.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...