Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% loãng thu được dung dịch Y. Nồng độ của MgSO4 trong dung dịch Y là 15,22%. Nồng độ % ZnSO4 trong dung dịch Y là         

A.

A: 15,16%

B.

B: 15,22%

C.

C: 10,21%

D.

D: 18,21%

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Giả sử số mol H2SO4 = 1 mol → khối lượng dung dịch HCl = 98: 0,2 = 490 gam. X phản ứng vừa đủ với 1 mol H2SO4 sinh ra 1 mol H2. Đặt số mol Zn = x và số mol Mg = y mol → ∑ khối lượng kim loại = 65x + 24y. bảo toàn electron → 2x + 2y = 2nH2= 2 Khối lượng dung dịch sau phản úng = 490 + 65x + 24y - 1.2 = 488 + 65x + 24y. Nồng độ phần trăm MgSO4 = img1 Giải hệ ta được x = 0,333, y = 0,667 Từ đó tính được nồng độ %ZnSO4 = img2  

Vậy đáp án đúng là C

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...