Hội nghị BCHTU Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 - 1936 chủ trương kết hợp các hình thức đấu tranh nào?

A.

Các hình thức công khai và bí mật.

B.

Các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.

C.

Các hình thức hợp pháp và bất hợp pháp.

D.

Các hình thức công khai và hợp pháp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.