Hội nghị BCHTƯ Đảng tháng 11 - 1939 đề ra khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của ai?

A.

Của thực dân đế quốc

B.

Của địa chủ phong kiến.

C.

Của địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc

D.

Của đế quốc và địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Của đế quốc và địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.