Hội nghị Ianta (2-1945) được triệu tập trong bối cảnh lịch sử nào dưới đây?

A.

Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc.

B.

Chiến tranh thế giới thứ hai mới bùng nổ.

C.

Chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra quyết liệt.

D.

Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:đầu năm 1945, chiến tranh thế giơi thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, môt Hội nghị quốc tế đã được triệu tập tại Ianta-Liên Xô

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...