Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (1-1959) quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng là do

A.

các lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam đã phát triển.

B.

Mĩ và chính quyền Sài Gòn phá hoại Hiệp định Giơnevơ.

C.

không thể tiếp tục sử dụng biện pháp hoà bình được nữa.

D.

đã có lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang lớn mạnh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

không thể tiếp tục sử dụng biện pháp hoà bình được nữa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.