Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất đã quyết định đổi tên Đảng ta thành:

A.

Đảng Cộng sản Việt Nam 

B.

Đảng Cộng sản Đông Dương

C.

Đảng Lao động Việt Nam 

D.

Đông Dương cộng sản đảng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đảng Cộng sản Đông Dương

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.