Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở và amino axit Y có tỉ lệ mol 1 : 1. Thủy phân hoàn toàn 42 gam E cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được hỗn hợp F gồm hai muối có dạng H2NCnH2nCOONa. Đốt cháy hoàn toàn F bằng oxi (vừa đủ), thu được muối Na2CO3 và hỗn hợp gồm CO2, N2 và 27 gam H2O. Số liên kết peptit trong X là:

A.

5.

B.

4.

C.

3.

D.

2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Quy đổi: C2H3ON = x, CH2 = y, H2O = z

Có: 57x + 14y + 18z = 42;

x = 0,6;

2x + y = 1,5;

=> x = 0,6; y = 0,3; z = 0,2

Gọi số mol peptit = nY = a

na + a = 0,6 và a + a = 0,2

=> a = 0,1 và n= 5.

X có dạng (X)5 => có 4 liên kết peptit.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.