Hỗn hợp M gồm Lys–Gly–Ala, Lys–Ala–Lys–Lys–Lys–Gly và Ala–Gly trong đó oxi chiếm 21,3018% về khối lượng. Cho 0,16 mol M tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị của m là:             

A.

A. 86,16        

B.

B. 90,48        

C.

C. .83,28        

D.

D. 93,26

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

- Nhận thấy rằng hỗn hợp M có dạng img1

=>(CTPT của M là img2)

- Theo đề ta có:

img3

  - Khi cho M tác dụng HCl thì:

 

img4

 

 

img5   

Vậy đáp án đúng là B 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...