Hỗn hợp X gồm amin đơn chức, bậc 1 và  O2 có tỉ lệ mol 2 : 9. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, sau đó cho sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư (giả sử các quá trình xảy ra hoàn toàn) thì thu được khí Y có tỉ khối so với He bằng 7,6. Số công thức cấu tạo của amin là         

A.

A: 4

B.

B: 2

C.

C: 3

D.

D: 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

hỗn hợp X gồm 2 mol amin dạng CmHnN và 9 mol O2 (chọn theo tỉ lệ giả thiết cho). đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 1 mol N2 ||→ hỗn hợp khí Y gồm 1 mol N2 và ? mol O2. từ tỉ khối dY/He = 7,6 có nO2 dư = 1,5 mol → nO2 phản ứng cháy = 7,5 mol. đốt CmHnN + (m + 1/4n)O2 → mCO2 + ½.nH2O + ½.N2. Tử tỉ lệ và số mol trên ||→ 2m + 1/2n = 7,5 ⇄ 4m + n = 15. Nghiệm nguyên m = 2; n = 7 thỏa mãn. Theo đó, amin là C2H7N. Thật chú ý amin bậc I nên chỉ có duy nhất đồng phân là C2H5NH2 thôi.  

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...