Hỗn hợp X gồm các chất:img1. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X, thu được 0,8 mol H­2O và m gam CO2. Giá trị của m là:

A.

35,20.

B.

70,40.

C.

31,68.

D.

17,60.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Các chất đều có dạng CnH2nO2n.

Hướng dẫn giải: CnH2nO2n → nCO­2 + nH2O

nCO­2 = nH2O = 0,8 mol => mCO2 = 0,8.44 = 35,2 gam.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.