Hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Cu. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch chứa 122,76 gam chất tan. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được dung dịch Y chứa 3 chất tan với tỉ lệ số mol 1:2:3. Dung dịch Y làm mất màu tối đa bao nhiêu gam KMnO4 trong môi trường axit sunfuric?  

A.

A: 6,004

B.

B: 5,846

C.

C: 5,688

D.

D: 6,162  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C Gọi a, b là số mol Fe2O3 và Cu, HCl chỉ phản ứng đủ với a mol Fe2O3 img1 Sau đó, Cu tác dụng hết với muối Fe3+, khối lượng chất tan là: img2img3  Tương tự, khi tác dụng với H2SO4 loãng, thu được 3 muối:                         img4         img5 CuSO4 (b mol), FeSO4 (2b mol) và Fe2(SO4)3 ((a-b) mol) → tỉ lệ mol: CuSO4 : FeSO4 : Fe2(SO4)3 = b : 2b : (a-b) = 1: 2 : 3 → a = 4b (2) Từ (1) và (2) ta có img6         img7 Vậy khối lượng KMnO4 cần dùng là img8  

VẬY ĐÁP ÁN LÀ C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.