Hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1); hỗn hợp Y gồm CH3OH và C2H5OH (tỉ lệ mol 3 : 2). Lấy 11,13 gam hỗn hợp X tác dụng với 7,52 gam hỗn hợp Y có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng. Khối lượng của este thu được là (biết hiệu suất các phản ứng este đều 75%)  

A.

A: 10,89 gam

B.

B: 11,4345 gam

C.

C: 14,52 gam

D.

D: 11,616 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1 img2  Vì img3 nên số mol este được tính theo số mol ancol. Vì H = 75% nên tống số mol este là : img4 Do đó số mol mỗi axit tham gia phản ửng tạo thành este là img5  Vậy khối lượng este thu được là: img6  img7 img8   

VẬY ĐÁP ÁN LÀ A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...