Hỗn hợp X gồm một este của glyxin có dạng H2NCH2COOR (R là gốc hiđrocacbon no, mạch hở) và một muối amoni của axit cacboxylic có dạng R’COONH4 (R’ là gốc hiđrocacbon no, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 20,82 gam X cần dùng 0,885 mol O2, thu được 1,71 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O và N2. Mặt khác cho 0,24 mol hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch KOH dư, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A.

24,87.

B.

21,03.

C.

21,72.

D.

23,97.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Quy đổi hỗn hợp X thành H2NCH2COOCH3 (C3H7NO2): a mol; HCOONH4 (CH5NO2): b mol; CH2: c mol - Xét giai đoạn đốt cháy 20,82 gam X: img1  Sơ đồ phản ứng: img2  img3  img4  Các quá trình nhường, nhận electron:                               img5  img6  Gọi X là số nhóm CH2 thêm vào C3H7NO2; y là số nhóm CH2 thêm vào CH5NO2 img7  0,24 mol X tác dụng với dung dịch NaOH dư: Sơ đồ phản ứng: img8  img9 

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.