Hợp chất được xem là thành phần chủ yếu cấu trúc nên vật thể sống là:

A.

Gluxit, lipit, prôtêin.

B.

ADN, ARN.

C.

Prôtêin, axit nuclêic.

D.

ADN và nhiễm sắc thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Prôtêin, axit nuclêic.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.