Hợp chất nào sau đây không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân ?

A.

Tinh bột.

B.

ARN.

C.

Prôtêin.

D.

Lipit

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Hợp chất nào sau đây được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân: Tinh bột(cacbohidrat) ARN( Axit Nucleic) và Prôtêin.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.