Hợp chất X có công thức phân tử C6H8O6. X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:3 và phản ứng với AgNO3/NH3 theo tỉ lệ mol 1 : 6. X không phản ứng với NaHCO3. Có các kết luận sau:

(1) X có khả năng phản ứng với Cu(OH)2/OH- khi đung nóng.

(2) X có chứa nhóm chức axit cacboxylic. 

(3) X có chứa nhóm chức este.

(4) X có nhóm chức anđehit.

(5) X là hợp chất đa chức.

(6) X có chứa liên kết ba đầu mạch.

Số kết luận đúng về X là  

A.

A: 1

B.

B: 2

C.

C: 3

D.

D: 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

X: (HCOO)3 – C3H5 là thỏa mãn đề bài

(1) Đúng vì X có nhóm -CHO

(2) Sai, X chỉ chứa nhóm chức là este

(3) Đúng

(4) Sai

(5) Đúng, este 3 chức

(6) Sai

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.