Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ?             

A.

A. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1).          

B.

B. Giao tử (n - 1) kết hợp với giao tử (n + 1).         

C.

C. Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n).          

D.

D. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n).  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Hợp tử đa bội lẻ là hợp tử dạng 3n , 5n , 7n ... 

A- Tạo ra cơ thể lệch bội 2n +1 

B- Tạo ra hợp tử có kiểu gen 2n -1 +1 

C- Tạo ra hợp tử 4n 

D- Taọ ra hợp tử 3n .

Vậy đáp án là D    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...