I am not deaf. You ………… to shout.

A.

don't need

B.

needn't

C.

mustn't

D.

ought

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:don't need + to-V needn't + bare-V not deaf => don't need

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.