I’ve never fallen in such a(n) ............................ situation before.

A.

embarrassed

B.

embarrassing

C.

confused

D.

confusing

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:It's in such a/ an + adj + N

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...