Kế hoạch 5 năm lần thứ II (1976 ­ 1980) do đại hội IV thông qua đã đề ra bao nhiêu mục tiêu được xem là cơ bản, vừa là cấp bách? 

A.

2 mục tiêu

B.

3 mục tiêu

C.

4 mục tiêu

D.

5 mục tiêu

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2 mục tiêu

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.