Kế hoạch kinh doanh là gì?

A.

Văn bản phân tích những nhu cầu của thị trường.

B.

Văn bản thể hiện mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong thời kỳ nhất định.

C.

Văn bản thể hiện mặt hàng doanh nghiệp kinh doanh.

D.

Văn bản phân tích tình hinh kinh tế - xã hội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:SGK

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.