Kẻ thù của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939 - 1945 là

A.

đế quốc, phát xít.

B.

thực dân, phong kiến.

C.

phát xít Nhật, tay sai.

D.

phản động thuộc địa và tay sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cách giải: - Trước năm 1940, đế quốc Pháp vẫn là kẻ thù của cách mạng Việt Nam. - Từ 1940, khi Nhật vào Việt Nam và cấu kết với Pháp cùng thống trị nhân dân ta thì kẻ thù cách mạng Việt Nam có thêm Nhật. => Kẻ thù của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1939 – 1945 là để quốc, phát xít.  Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.