Kết quả quan trọng nhất của cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta là:

A.

Xây dựng nền kinh tế tự chủ

B.

Cơ cấu ngành được điều chỉnh phù hợp với nguồn lực hiện có

C.

Cơ cấu lãnh thổ có sự chuyển biến

D.

Đẩy lùi được nạn đói

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Xây dựng nền kinh tế tự chủ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...