Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: img1  Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

A.

Axit axetic, glucozo, xenlulozo.

B.

Natri axetat, anilin, glucozo, saccarozo.

C.

Axit axetic, anilin, saccarozo, glucozo

D.

Axit glutamic, anilin, glucozo, saccarozo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...